Logo Kantoormeubelland

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Verkoper : Kantoormeubelland B.V., gevestigd te Eindhoven, de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Koper : de wederpartij van verkoper, de afnemer;

Overeenkomst : de overeenkomst tussen verkoper en koper.
 

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding overeenkomst en overige rechtsverhouding tussen verkoper en koper voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.4 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 

Artikel 3 Aanbiedingen/orders/Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door het plaatsen van de bestelling - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.3 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, komen eerst tot stand nadat verkoper schriftelijk een order/bestelling van koper heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn van de verkochte goederen door verkoper aan koper;

3.4 Bij overeenkomsten die in afwijking van het bepaalde in artikel 3.3. mondeling tot standkomen, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum;

3.5 De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering franco huis, in Euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief export-, verzekerings-, laad-, verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

3.6 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

3.7 Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering 2 maanden zijn verstreken en een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen van meer dan 5% hebben plaatsgevonden; 

3.8 Verkoper is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatie-correctie;

3.9 Verkoper is gerechtigd de kosten van duurzame verpakkingsmaterialen apart in rekening te brengen. Deze kosten worden door verkoper gecrediteerd wanneer de verpakkingsmaterialen onbeschadigd door koper zijn geretourneerd;

3.10 Verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.
 

Artikel 4 Levering

4.1 Levering geschiedt aan het adres van verkoper, tenzij partijen anders overeenkomen. Voor zover partijen overeenkomen dat verkoper de geleverde zaken zal (laten) bezorgen dan geschiedt bezorging steeds aan het bij verkoper laats bekende door koper opgegeven adres.

4.2 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

4.3 Koper is verplicht de zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft af te nemen op het moment van levering c.q. bezorging;

4.4 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien koper niet binnen twee maanden nadat zij de zaken af had moeten nemen de zaken afneemt, is verkoper gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is verkoper gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van koper;

4.5 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen;

4.6 Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld;

4.7 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deel-leveringen afzonderlijk te factureren.
 

Artikel 5 Modellen/afbeeldingen

5.1 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

5.2 Is aan koper een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

5.3 De door verkoper op verzoek van koper getoonde en verzonden modellen kunnen niet worden geretourneerd. Verkoper brengt de toegezonden modellen volledig bij koper in rekening tegen de cataloguswaarde, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 

Artikel 6 Onderzoek, reclames

6.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering c.q. bezorging te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend en direct telefonisch worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;

6.2 Eventuele tekorten of gebreken behoren tevens binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld;

6.3 Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum;

6.4 Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de koper geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd;

6.5 Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier;

6.6 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame: - afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %; - natuurlijke kleuren, lijnen, bobbels, deuken en haarscheuren in hout; - de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten.

6.7 Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.
 

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling geschiedt contant, per pin, IDEAL dan wel middels een vooruitbetaling, dan wel indien partijen zulks zijn overeengekomen binnen 14 of 30 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in Euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Betaling per cheque is niet toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;  
 
7.2 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

7.3 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, aanvraag of toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van koper, dood van koper, overdracht of staking van de onderneming van koper, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar;

7.4 Verkoper is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum;


 Artikel 8 Incassokosten

8.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

8.2 Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper al haar verplichtingen jegens verkoper is nagekomen;

9.2 Koper is verplicht de onder de eigendomsvoorbehoud vallen zaken afdoende te verzekeren. Uitkering terzake van een schade aan de geleverde zaken treden in de plaats van deze zaken en komt toe aan verkoper indien koper de geleverde zaken niet aan koper heeft voldaan;

9.3 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren, door te verkopen aan afnemers buiten de EU of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

9.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden of koper wordt failliet verklaard of surseance van betaling wordt verleend, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

9.5 Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

9.6 Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

10.1 Verkoper is, naast de mogelijkheden die de wet biedt, bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de ontbinding of de  opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt; - koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

10.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd;

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 11 Annulering

11.1 Indien koper, nadat een overeenkomst met verkoper tot stand is gekomen en voordat verkoper aan koper heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

11.2 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden;

11.3 Zaken die niet direct na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden, worden automatisch in backorder gezet. Indien deze zaken niet binnen twee maanden na de overeengekomen leverdatum leverbaar zijn, ontvangt koper van verkoper uiterlijk 3 weken na ontvangst van de bestelling het sluiten van de overeenkomst hierover bericht. Koper kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien koper reeds het artikel aan verkoper heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper zorggedragen.


Artikel 12 Garantie

12.1 Met betrekking tot fabricagefouten verleent verkoper, een en ander ter beoordeling van de fabrikant, aan de koper, met betrekking tot nieuw meubilair: - 100% garantie, binnen 1 jaar na levering aan de koper; - 60% garantie, binnen 2 jaar na levering aan de koper; - 30% garantie, binnen 3 jaar na levering aan de koper.

12.2 Deze garantie is beperkt tot: - fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, onderhoud, opslag of vervoer; - leveringen aan kopers binnen de EU; - de garantie die door de fabrikant wordt gegeven; - tot herstel of vervanging van de zaak.

12.3 Deze garantie vervalt: - bij bewerkingen, wijzigingen, montage, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde; - bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing; - bij niet naleving van de gebruiksaanwijzingen; - bij slecht onderhoud.

12.4 In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie;

12.5 Op tweedehandse zaken wordt geen garantie gegeven;

12.6 De fabrikant zal een garantieclaim beoordelen. Wanneer de fabrikant een garantieclaim afwijst is verkoper daaraan gehouden en is verkoper niets aan koper verschuldigd, tenzij verkoper anders met koper overeenkomt;

12.7 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.


Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

13.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

13.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de samenstelling van de verkochte zaken;

13.4 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is;

13.5 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is verkoper nimmer aansprakelijk;

13.6 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of bij wet verboden stoffen op of in het geleverde indien zij hiervan niet op de hoogte was ten tijde van de levering;

13.7 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt;

13.8 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden;

13.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.


Artikel 14 Risico-overgang/vervoer

14.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht;

14.2 Indien verkoper voor vervoer/verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Verkoper bepaalt de wijze van vervoer.


Artikel 15 Overmacht

15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van verkoper, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, poststakingen, verkeersopstoppingen, files, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;

15.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen;

15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

15.5 Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
 

Artikel 16 Auteursrechten

16.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van de Auteurswet;

16.2 Alle door verkoper verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.


Artikel 17 Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.


Artikel 18 Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 

Artikel 20 Deponering voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant op 7 september 2005 onder nummer 170.84.890

© 2024 Kantoormeubelland B.V.  Model- en prijswijzigingen voorbehouden.
Alle prijzen op deze site zijn exclusief 21% BTW tenzij anders vermeld. Op alle verkoop via deze site zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Let op: er is géén geldige postcode ingevuld.
blabla.
Annuleer

+ Toon meer
- Toon minder